REGULAMIN

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KRKKICKS.PL

§1

DEFINICJE LEGALNE

Administrator Danych Osobowych; Dane kontaktowe; Adres do reklamacji, Sprzedający:

MICHAŁ STĘPAK KRK KICKS z siedzibą pod adresem Armii Krajowej 85/8, 30-150 Kraków, NIP: 6772464961, REGON: 389112022.

Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

Koszyk Produktów – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Klienta.

Polityka Prywatności – zasady przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych danych osobowych Klientów, prawa Klientów i obowiązki Administratora Danych, które znajdują się na stronie internetowej Sprzedającego.

Prawo Konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. 2014, poz. 827 z p. zm.)

Regulamin – niniejszy dokument.

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sprzedającego określające jednoznacznie rodzaj i ilość produktów, rodzaj dostawy i płatności, miejsce dostarczenia rzeczy, dane Klienta, zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży.

§2

WARUNKI OGÓLNE

MICHAŁ STĘPAK KRK KICKS przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu, w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych w ramach sklepu on-line. Dane potrzebne są w szczególności do:

zawarcia umowy

złożenia zamówienia

dokonania rozliczeń

dostarczenia zamówionego towaru

korzystania ze wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy). Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto.

Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu Cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Klient poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

Kupujący winien korzystać z następujących przeglądarek:

– Firefox

– Safari

– Google Chrome

– Opera

§ 3

ZAWARCIE UMOWY I REALIZACJA

1.Zamówienia można składać za pośrednictwem Sklepu 365 dni w roku, 24 h na dobę.

2.Aby złożyć Zamówienie Klient powinien dodać produkt do Koszyka Produktów, wpisać adres e-mail zaakceptować pole poniżej adresu email oraz kliknąć „Zamawiam” następnie zapoznać się z Informacjami o płatności, podać adres rozliczeniowy i kliknąć „Złóż zamówienie” co jest równoznaczne ze związaniem się umową przez Konsumenta, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4 Regulaminu.

3.Dostępne formy płatności:

Za pobraniem
PayNow
Przelew tradycyjny
BLIK

4.Realizacja Zamówienia jest dokonywana po wpłynięciu środków na konto Sprzedawcy w terminie 1-21 dni od momentu złożenia Zamówienia. Płatności dokonywane są za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie systemów bankowych i płatności elektronicznych, jeśli nie jest ono wynikiem jego zawinionego działania. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia musi być wskazany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

5. Zamówienia będą realizowane w czasie określonym, który jest widoczny po wyborze rozmiaru danego modelu produktu, jednak nie później niż w terminie 21 dni licząc od chwili Potwierdzenia Zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu realizacji w przypadku opóźnień na które sprzedawca nie ma wpływu oraz w przypadku problemów z dostępnością danego towaru lub rozmiaru. W takim przypadku, Sprzedawca każdorazowo poinformuje klienta za pomocą wiadomości e-mail bądź telefonicznie o zaistniałej sytuacji wydłużenia czasu realizacji zamówienia.

6. Zamówienie może zostać anulowane, a Sprzedawcą może odstąpić od realizacji zamówienia, w całym okresie w którym następuje jego realizacja, czyli do 21 dni lub w przypadku przedłużenia realizacji do momentu zakończenia realizacji zamówienia.

7.Zawarcie obustronnej Umowy z Klientem następuje po spełnieniu się następujących przesłanek: dokonaniu czynności, o której mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu,

dokonaniu płatności i zaksięgowaniu jej przez Sprzedającego,

przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym Klient jest informowany w terminie 72 godzin od złożenia zamówienia, przy czym samo nadesłanie bądź nienadesłanie informacji nie stanowi o realizacji Zamówienia i związania się Umową,

8.Termin wysyłki produktu (a nie jego doręczenia) jest orientacyjnie określony przez Sprzedającego przy dokonywaniu Zamówienia. Informację tą klient otrzymuje w powiadomieniu które wyświetla się przy dokonywaniu Zamówienia. Okres ten trwa od 1-21 dni.

9.Dostawa jest realizowana na adres podany przez Klienta, za pośrednictwem zewnętrznej firmy spedycyjnej.

10.Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją oraz zapoznaniem się z warunkami Regulaminu i związaniem się nim przez Klienta oraz oznacza akceptację Polityki Prywatności.

11.Sprzedający informuje Klienta o gwarancjach udzielanych przez producenta towaru.

§ 4 ZWROTY TOWARÓW – PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.Klient będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Konsumenckiego, a także innych, odpowiednich przepisów prawa ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie, w szczególności z zastrzeżeniem § 5 ust. 5. Regulaminu.

2.Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie zamówionego towaru, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w ich posiadanie.

3.Aby skutecznie skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego na adres e-mail:

krk.kicks@gmail.com

4.Drogą e-mailową klienci otrzymają od sprzedawcy wszelkie potrzebne dokumenty do zrealizowania zwrotu bądź wymiany w czasie nie dłuższym niż 3 dni robocze.

5.Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy określonego w § 4 ust. 2 Regulaminu.

6.Klient winien odesłać towary, co do których następuje odstąpienie od umowy na adres opisany w § 4 ust. 3 Regulaminu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

7.W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

8.Zwrot płatności Klienta zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie opłat w związku z tym zwrotem. W przypadku zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

9.Prawo do odstąpienia od umowy Klient może wykonać tylko w wypadku, gdy z dostarczonych towarów nie zostały zdjęte oryginalne metki oraz tzw. „plomba higieniczna” zapewniająca możliwość ponownej sprzedaży rzeczy, zgodnie z art. 38 pkt 5 Prawa konsumenckiego, na co Klient niniejszym wyraża zgodę, nawet w przypadku nie zdjęcia tzw. ,,plomby higienicznej” towar musi pozostać w wersji nienaruszonej by odstąpienie było zasadne, a na pojęcie towaru zalicza się całość towaru jaki otrzymał Klient przy zakupie, oznacza to, że towarem są nie tylko zakupione obuwie, ale także opakowanie i wszelkie dodatki które zostały zawarte jako towar lub box. Towar należy odpowiednio zapakować tak aby podczas transportu nie uszkodziły się buty jak i pudełko po butach (zalecamy odesłać produkty w opakowaniu, w którym do Państwa dotarło). Do towaru / boxu nie zalicza się opakowanie firmy kurierskiej. Po jej zerwaniu Klient może odstąpić od umowy tylko za wyraźną zgodą Sprzedającego.

§ 5

RĘKOJMIA – REKLAMACJE

1.Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedającego względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

2.Sprzedający obowiązany jest dostarczyć Klientowi towar bez wad fizycznych i prawnych. 3.Reklamacja może zostać złożona przez Klienta pisemnie na adres:

MICHAŁ STĘPAK KRK KICKS z siedzibą pod adresem Armii Krajowej 85/8, 30-150 Kraków, NIP: 6772464961, REGON: 389112022. Klient winien w opisie reklamacji zawrzeć następujące informacje:

informacje i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady,

żądania:

sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową sprzedaży, lub

oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, lub

danych kontaktowych składającego reklamację, umożliwiających rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedającego i rozpoznanie składającego reklamację.

4.Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedającego w powyższym terminie oznacza, że Sprzedający uznał reklamację za uzasadnioną.

Gdy będzie to konieczne, Sprzedający zastrzega sobie prawo do zobowiązania Klienta do nadesłania zakupionego przez niego towaru, aby móc w pełni rozpatrzyć reklamację.

5.Sprzedający ma prawo nie uznać reklamacji w przypadku stwierdzenia śladów użytkowania towarów przez Klienta lub osoby trzecie. O końcowym uznaniu lub nie uznaniu reklamacji decyduje sprzedający. Sprzedający zobowiązany jest w wyjaśnieniu odrzucenia reklamacji wskazać jej powód.

Rozpatrzenie, o którym mowa w § 5 ust. 5 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedającego do reklamacji Klienta.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Brak akceptacji postanowień Regulaminu oraz Polityki Prywatności uniemożliwia zakup towarów oferowanych przez Sprzedającego.

Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk – zbioru zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego lub przepisów innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.

Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy według obowiązujących przepisów.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie.

Wszelkie zamieszczone w sklepie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.